Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie -

Idź do spisu treści

Menu główne

Statut

                                             Załącznik do zarządzenia Nr 150/10 Głównego Lekarza Weterynarii
                                                                                      z dnia  21 grudnia 2010 r.

STATUT
POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
W BRANIEWIE


§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie, zwany dalej Inspektoratem, działa na podstawie niniejszego Statutu, oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:
-ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. zNr 112,poz. 744 z późn. zm.);
-ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
-ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.);
-zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW, Nr 3, poz. 3.).

§ 2

1.Siedzibą Inspektoratu jest miasto Braniewo.
2.Obszarem działania Inspektoratu jest powiat braniewski.

§ 3

1.Inspektorat prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej wart. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
2.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Braniewie, zwany dalej Powiatowym Lekarzem Weterynarii, jest dysponentem III stopnia w zakresie wykonywania bud¿etu pañstwa.

§ 4

1.Dzia³alności¹ Inspektoratu kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Zastêpcy oraz Inspektoratu.
3.W czasie nieobecno
ści lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemo¿ności wykonywania przez niego obowi¹zków, dzia³alności¹ Inspektoratu kieruje Zastêpca.
4.W czasie nieobecno
ści lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza i jego Zastêpcy lub czasowej niemo¿ności wykonywania przez nich obowi¹zków, dzia³alności¹ Inspektoratu kieruje osoba upowa¿niona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

§ 5

Inspektorat zapewnia realizację zadań Powiatowego Lekarza Weterynarii określonych w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej oraz wodrębnych.

§ 6

Szczegółową organizację i tryb pracy Inspektoratu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w jego skład określa regulamin organizacyjny ustalony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w uzgodnieniu z Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Olsztynie.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego