Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie -

Idź do spisu treści

Menu główne

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe za rok 2018
Zgodnie obowiązkiem wynikającym z § 34 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.) dotyczącym publikacji sprawozdań finansowych za rok poprzedni w Biuletynie Informacji Publicznej, zostaje zamieszone sprawozdanie finansowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Olsztynie za 2018 rok, tj.:

1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.;

2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.;

3) Zestawieni zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 r.;

4) Informacji dodatkowej na dzień 31.12.2018 r. “ 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego