Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Braniewie -

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum

Menu przedmiotowe

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 179248
Data ukazania się ogłoszenia: 23-03-2016
Na stanowisko: referent
Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie
Adres urzędu: 14-500 Braniewo
ul. Żeromskiego 22

Status: nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wyniki naboru (osoby):

1.
Data publikacji wyniku: 13-04-2016
Wybrany kandydat: Anna Danuta Hubczuk, Braniewo


Ogłoszenie nr: 168973
Data ukazania się ogłoszenia: 24 kwietnia 2015 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko: referent do spraw administracyjnych w Wydziale ds. finansowo-księgowych i administracyjnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
14-500 Braniewo
ul. Żeromskiego 22
Miejsce wykonywania pracy:
Braniewo

14-500 Braniewo
ul. Żeromskiego 22
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
wykonywanie czynności biurowych dot. prowadzenia książki korespondencyjnej, dekretowanie korespondencji, obsługa komputera, faksu, telefonu itp.
przyjmowanie interesantów, udzialanie im informacji oraz kierowanie do właściwych komórek
przygotowanie korespondencji dla Powiatowego Lekarza Weterynarii
inne czynności biurowe wskazane przez Kierownika jednostki
obsługa sekretariatu Powiatowego Lekarza Weterynarii
Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w sekretariacie
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie
Inne
Budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie maturalne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 miesiąc doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
pozostałe wymagania niezbędne:
umiejętność obsługi programów MS Office
wymagania dodatkowe
rzetelność, komunikatywność
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
życiorys i list motywacyjny
oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
kopie świadectw pracy
Inne dokumenty i oświadczenia:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów:
29-04-2015
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
14-500 Braniewo
ul. Żeromskiego 22


Inne informacje:
Oferty otrzymanie po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
1.Ogłoszenie nr: 155480
Data ukazania się ogłoszenia: 01 listopada 2013 r.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów na stanowisko:
księgowy:
do spraw finansów, księgowości i zaopatrzenia
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskażnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Adres urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Braniewie
ul. Żeromskiego 22
14-500 Braniewo
Miejsce wykonywania pracy:
Braniewo
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
-prowadzenie bieżącej ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
-obsługa programów Kadry, Płace, Płatnik oraz Trezor,
-rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS,
-prowadzenie dokumentacji i rozliczeń w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
-korzystanie z bankowości elektronicznej.
Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Wyjazdy służbowe.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Inne:
Budynek dostosowany do osób niepełnosprawnych.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
niezbędne:
- wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub kierunki pokrewne
-doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z finansami
- pozostałe wymagania niezbędne:
-umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego,
-prawo jazdy kat B.
wymagania dodatkowe:
- rzetelność, komunikatywność.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
-życiorys i list motywacyjny
-oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
-oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
-oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
-kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
-kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
-kopie świadectw pracy
Inne dokumenty i oświadczenia :
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
Termin składania dokumentów:
09-11-2013
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Braniewie
ul. Żeromskiego 22
14-500 Braniewo

Inne informacje:
Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 155480
Data ukazania się ogłoszenia: 01-11-2013
Na stanowisko: księgowy
Nazwa urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Braniewie
Adres urzędu: Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Braniewie
ul. Żeromskiego 22
14-500 Braniewo
Status: nabór zakończony

Wybrany kandydat: Wioletta Katarzyna Łoś, Braniewo

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego